دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، مهر 1397 

مقاله پژوهشی

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی


بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

صفحه 51-82

حمزه نظرپور؛ علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن

صفحه 151-168

سیدمحمدهاشم پورمولا؛ محدثه جلیلی‌زاده؛ مرتضی رحیمی