دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393 
4. بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

صفحه 75-100

احمد عارفی‌نیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


5. کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش


6. بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران


7. اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

صفحه 147-170

محمدعلی خورسندیان؛ ریحانه نصری‌پور


8. تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی

صفحه 171-190

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ شهرام شامیری شکفتی