دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، آبان 1393 
بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

صفحه 75-100

احمد عارفی‌نیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین

صفحه 101-124

محسن جهانگیری؛ محمدحسن امام‌وردی؛ مجید حدادی‌منش


بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن

صفحه 125-146

سیداحمد میرحسینی؛ حسن آب‌سواران


اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

صفحه 147-170

محمدعلی خورسندیان؛ ریحانه نصری‌پور


تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی

صفحه 171-190

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ شهرام شامیری شکفتی