اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

از شرایط تأثیرگذار بر روابط طرفین در اجرای تعهد، زمان و موعد اجراست. در اغلب نظام‌های حقوقی، اصل اوّلی در تعیین زمان اجرای قرارداد، حاکمیت ارادۀ طرفین است و سپس قانون، دادگاه و عرف ایفای نقش می‌کنند. هدف نوشتۀ پیش رو بررسی این مطلب است که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد مقرر، آن را اجرا نماید؟ آثار مترتب بر اجرای زودهنگام قرارداد با توجه به اینکه زمان اجرای قرارداد به صورت شرط ضمن عقد باشد یا قید موضوع اصلی قرارداد، متفاوت است. همچنین ماهیت این اجرا می‌تواند عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی باشد و در این زمینه، نظریه‌های عدم پذیرش و پذیرش مشروطِ اجرای زودهنگام ابراز شده است. مقالۀ حاضر موضوع را بسته به این تقسیم نموده که در توافق صریح یا ضمنی طرفین و یا با توجه به اوضاع و احوال، مدت به نفع کدام طرف باشد و حکم حالت سکوت را تفسیر به نفع متعهد می‌داند.

کلیدواژه‌ها