دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی


4. عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود

صفحه 87-116

علی مظهر قراملکی؛ جواد ابراهیمی؛ ابراهیم ابراهیمی


6. مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش

صفحه 139-162

سام محمدی؛ محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی


7. نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

صفحه 163-184

طاهر علی‌محمدی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ سمیه نوری


8. عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن

صفحه 185-200

محمدباقر پارساپور؛ میثم اکبری دهنو