دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه

صفحه 3-22

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمود هل اتایی


تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی

صفحه 23-48

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده


بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری


تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی

صفحه 77-100

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ احمدعلی قانع؛ محمدهادی حبیب‌اللهی


مطالب عمومی

ترجمه عربی

صفحه 323-332

صقر صبوح


ترجمه انگلیسی

صفحه 324-346

محمدحسین گلیاری