ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادلۀ مختلفی استناد کرده‌اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می‌تواند به نحو مطلوب‌تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادلۀ استنادی قول رایج به حساب می‌آید به گونه‌ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت‌های رایج با کاستی‌های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می‌شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است.

کلیدواژه‌ها