دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، مهر 1395 

مقاله پژوهشی

حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

صفحه 59-74

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ علیرضا ملاشاهی