حرمت جان کافر بی‌طرف با تأکید بر آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

بیشتر فقیهان بر آن‌اند که اصل اوّلی، عدم احترام جان کافر است. از دیدگاه ایشان کافر اگر ذمی نباشد، حربی بوده و در صورت معاهد یا مستأمن نبودن مهدورالدم است، هرچند بی‌طرف باشد. تحقیق حاضر با بازخوانی ادلۀ قرآنیِ دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور می‌کوشد دیدگاه کلی قرآن را در این باره روشن نماید.
در این راستا ابتدا با توجه به سیاق آیات و تأمل در حقیقیه یا خارجیه بودن آیات، مدلول ابتدایی آیات روشن می‌شود. سپس با تبیین نسبت این دو دسته از آیات نتیجه گرفته می‌شود که دیدگاه صحیح، احترام جان کافر بی‌طرف است.

کلیدواژه‌ها