دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


3. ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

صفحه 53-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد صادقی؛ سیدرضا امیری سرارودی


4. واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

صفحه 79-102

محمدتقی فخلعی؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ میثم شعیب


5. ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه

صفحه 103-128

میثم خزائی؛ جواد ایروانی؛ علی خاکسار حقّانی دهکردی