کلیدواژه‌ها = حکم
تعداد مقالات: 7
1. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-190

علی مختاری چهاربری؛ علی‌اکبر فرح‌زادی


2. تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

قاسم نخعی‌پور؛ محمدعلی سعیدی


3. مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-166

جعفر کبیری سرمزده


4. قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-38

سید ابوالقاسم نقیبی


5. جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 97-118

سیداحمد سجادی‌نژاد


6. حکم حکومتی و مبانی استنباط آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-72

فرج بهزاد وکیل‌آباد


7. زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-32

علیرضا صابریان