جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

در این مقاله پس از اشاره‌ای به منشأ و تحولات قاعدة «جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست» در حقوق کیفری، جهل به حکم در فقه، در گسترة تمام فقه و در خصوص آنچه که موجب حد، تعزیر و کفاره است بررسی و غیر قابل مجازات بودن جاهل اعم از مقصر و قاصر نسبت به حکم مجهول از نگاه فقهی به اثبات رسیده هرچند نسبت به ترک علم‌آموزی قابل مجازات است.
 

کلیدواژه‌ها