جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

در این مقاله پس از اشاره‌ای به منشأ و تحولات قاعدة «جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست» در حقوق کیفری، جهل به حکم در فقه، در گسترة تمام فقه و در خصوص آنچه که موجب حد، تعزیر و کفاره است بررسی و غیر قابل مجازات بودن جاهل اعم از مقصر و قاصر نسبت به حکم مجهول از نگاه فقهی به اثبات رسیده هرچند نسبت به ترک علم‌آموزی قابل مجازات است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Having Ignorance of the Decree and Its Removal to the Criminal Liability in Imamate Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Seyyed Ahmad Sajjadinejad
 A PhD student of criminal law and criminology
چکیده [English]

A
fter referring to the origin and the changes of the rule of “having ignorance of the decree and its removal to the criminal liability” in the criminal law, being ignorant of the decree in jurisprudence in general and in the context that causes punishment, discretionary punishment and expiation in particular has bee considered and non-culpability of the ignorant whether deficient or responsible has been proved in viewpoint of jurisprudence, although he is culpable regarding to non acquisition of knowledge.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Ignorance
  • Decree
  • Deficient
  • Responsible
  • Conscious
  • Removing
  • Responsibility
  • Punishment