کلیدواژه‌ها = ازدواج
گستره مدت در ازدواج موقت

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 45-68

10.30513/cjd.2021.2577.1467

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ سعید ابراهیمی؛ سید محمد رضوی


مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 73-88

محسن جهانگیری