کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 3
1. مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


2. حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-88

محسن جهانگیری


3. واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94

سید علی سجادی زاده