کلیدواژه‌ها = مدیون
پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین

دوره 11، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 265-286

10.30513/cjd.2020.481

موسی حکیمی صدر؛ فاطمه رجایی


نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 27-50

راضیه امینی؛ حسین صابری؛ محمدحسن حائری


بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393

دوره 9، شماره 16، مهر 1396، صفحه 33-56

اسفندیار صفری؛ جلیل قنواتی؛ سیدعلی علوی قزوینی


بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 95-110

جواد ایروانی