نویسنده = محمد علی سعیدی
بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.2826.1496

مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی


واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا