نویسنده = محمدحسن حائری
نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 27-50

راضیه امینی؛ حسین صابری؛ محمدحسن حائری


تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

دوره 10، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری


تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی


نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 53-78

محمدحسن حائری؛ علی زبرجدی مشفق؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی


بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن

دوره 2، شماره 3، دی 1388، صفحه 39-60

محمد امامی؛ محمدحسن حائری