بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه‌شده در آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انسان بسیاری از نیازهای خود را از بازار تهیه می‌کند. از سویی اسلام برای استفاده از کالایی شرایطی در نظر گرفته است که گاه احراز آن شرایط آسان نیست و انسان متشرع در مورد استفاده از آن مردد می‌شود. این مقاله پس از تعریف بازار و بیان موضوع این جستار، اصل کلی اباحه اولیه را که در مورد موجودات جهان به طور کلی جاری است مطرح نموده، آنگاه لزوم احراز ذبح شرعی در مورد فراورده‌های دامی متوقف بر ذبح، قاعدة سوق، حکم کالای بازار غیر مسلمانان ‍ـ‌که مرکز تولید بسیاری از کالاهای موجود در بازار مسلمانان است‌ـ و حکم کالای وارداتی را بررسی کرده است.
 

کلیدواژه‌ها