کلیدواژه‌ها = بیع
بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 261-288

10.30513/cjd.2021.158.1037

محمد قنبرزاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


تأملی در خیار تأخیر ثمن

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 253-274

علی نصرتی


نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 163-184

طاهر علی‌محمدی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ سمیه نوری