نویسنده = مجیدرضا شیخی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-64

محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی؛ مجیدرضا شیخی


2. بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-48

محمد تقی فخلعی؛ مجیدرضا شیخی