نویسنده = ������������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-132

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ امین امیرحسینی


2. واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-102

محمدتقی فخلعی؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ میثم شعیب


3. نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

محمدحسن حائری؛ علی زبرجدی مشفق؛ احسان علی‌اکبری بابوکانی