نویسنده = سیدابوالقاسم نقیبی
تعداد مقالات: 4
1. نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-138

10.30513/cjd.2019.13

سیدابوالقاسم نقیبی؛ الهام مغزی


2. بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

سیدابوالقاسم نقیبی؛ رسول مخصوصی


3. جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-96

سیدابوالقاسم نقیبی


4. نسبت و رابطة دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

سیدابوالقاسم نقیبی