نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مطهری

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می‌کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می‌کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می‌شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛
در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می‌گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی‌کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Legal Event of the Nature of Ratification in Jurisprudence and Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abulqasem Naqibi 1
  • Elham Maghzi Najafabadi 2
1 Associate professor at Shahid Motahari University
2 PhD student of Jurisprudence
چکیده [English]

Ineffective contract, which is a kind of invalid contract, is a contract that has a legal inadequate entity and becomes valid and authentic by subsequent ratification and creates all the effects that it should religiously and legally have. There is a controversy between jurisprudents and jurists in describing and analyzing the legal nature of ratification. Some describe it as legal event and some others legal act. Studying and criticizing these views, this paper attempts to defend from the theory of legal event of the nature of ratification; because the nature of the contract is created in invalid contracts and only the condition of the consent of the owner is absent that by realization of this condition the conditioned will also be fulfilled. But rather, creation (legal act) of ratification is basically an intellectual impossibility, because consent is a disposition and of real and true affairs, not fiction, while the creation belongs to fictitious affairs. It should be noted that in obtaining ratification, the mere inner consent does not suffice, but in view of rational men, it is also necessary to be declared for the effecting of the contract.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ratification
  • Inner consent
  • Legal event
  • Legal Act
  • Creation