نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


2. ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/cjd.2020.1076

غلامرضا یزدانی


3. بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی


4. صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 303-320

غلامرضا یزدانی


5. معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-216

غلامرضا یزدانی؛ محسن محبّی؛ محمد امامی