نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
1. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


3. بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی


4. صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 303-320

غلامرضا یزدانی


5. معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-216

غلامرضا یزدانی؛ محسن محبّی؛ محمد امامی