نویسنده = غلامرضا یزدانی
تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 3-22

10.30513/cjd.2021.1102.1213

عبدالرضا اصغری؛ مصطفی حسینی؛ غلامرضا یزدانی؛ محمد حسینی


صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان

دوره 12، شماره 21، تیر 1399، صفحه 303-320

غلامرضا یزدانی