کلیدواژه‌ها = وصیت تملیکی
«تحلیل فقهی وضعیّت تملّک موصی به در اثر قتل موصی توسّط موصی له»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30513/cjd.2021.2779.1492

حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف اله؛ رضا الهامی


ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 77-10

10.30513/cjd.2021.288.1056

سیدسعید حبیب زاده؛ مهدی رشوند بوکانی


بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی