کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرای قانونی
واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا


بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2019.19

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه