بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

4 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می‌شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه‌های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه‌تنها برخی از شاخصه‌های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک‌طرفی تعریف شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می‌گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه‌شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inspecting the Lien Credit Evaluating of the Efficiency of Lien Regard to Its Executional Domain

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahbazi 1
  • Abbas Ghasemi Hamed 2
  • Moshsen Jahangiri 3
  • Reza Haghpanah 4
1 PhD student of Private Law at Razavi University
2 Professor at Shahid Beheshti University
3 Associated professor at Razavi University
4 Assistant professor at Razavi University
چکیده [English]

Iran civil law has predicted some guarantees for preventing the contractual obligation breaching. this guarantees divides into two section: legal and contractual. the Iranian doctrine of civil law has recognized the lien as one of the legal guarantees. the main question of this research is that whether the lien can does its function as legal guarantee of contractual obligation breaching or not? with presenting the, mail characteristics of desired guarantee and with studying of executional domain of lien institute. this result can be induced that lien not only hasn’t some of the main characteristics of a desired contractual guarantees, but also its domain has restricted to some of contracts and in some of other contracts is recognized as a unilateral right, data shows that lien isn’t one of public rules of contracts and is assumed an exceptional and inefficient institution as a contractual guarantee. In this research the proposed question is analyzed and inferred through the sociology of law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The lien
  • Legal guarantee
  • Consideration
  • Main characteristics of desired contractual guarantees
  • Probable contract breaching
  • Delivery