کلیدواژه‌ها = شخصیت حقوقی
ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 77-10

10.30513/cjd.2021.288.1056

سیدسعید حبیب زاده؛ مهدی رشوند بوکانی


بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی