نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-142

علیرضا صابریان


2. مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 73-106

علیرضا صابریان