گزارة کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیت شریعت)

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

است. جامعیت و کمال شریعت یکی از گزاره‌های کلامی است که در تفسیر متون دینی تأثیر بسزایی دارد. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیت دین و بر اساس این بینش، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر می‌گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این گونه وضع قوانین به معنای کافی بودن قوانین در همة ابعاد زندگی انسانها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام به وضع قوانین مورد نیاز نمود. یکی از نتایج مهمی که بر بحث جامعیت و کمال شریعت بار می‌شود، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تأسیس همة قواعد و اصول حکومت‌داری نیست، بلکه شریعت می‌تواند بعضی از قواعد و اصول عقلایی را تأیید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Theological Proposition in Ijtihad (Comprehensiveness of Religion)

نویسنده [English]

  • Dr. Ali Reza Saberyan
 Assistant professor of Educational Complex of Shahid Mohallati
چکیده [English]

 
Some of theological propositions directly influence on legal inference. Comprehensiveness and perfection of the religion is one of the theological propositions that have much effect in interpretation
of the religious texts. In our idea, religion is for the happiness in this world and Hereafter. In accordance with the comprehensiveness of the religion and this idea, religious texts can be interpreted in this context. Islamic religion has decreed the general and particular orders, but this way of enactment dose not mean that it is enough for all aspects of human life rather it is necessary to be enacted in the framework of religious law. One the important result of the comprehensiveness and perfection of the religion is its containing of the government and executive agency. Accepting of this idea is not meant the establishment of the reasonable rules and principles of the governing, but rather religion can confirm some of the reasonable rules and principles and reject some of them and declare its idea.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Comprehensiveness
  • Religious law
  • Ijtihad
  • Executive agency