نویسنده = ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 109-136

10.30513/cjd.2021.444.1087

حامد خوبیاری؛ محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور


2. بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-230

10.30513/cjd.2020.1122

حامد خوبیاری؛ محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور