نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی


2. نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی