نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-32

10.30513/cjd.2019.21

سیدعلی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ محمدرضا پاسبان


2. نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-110

قاسم نخعی‌پور؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدعلی رضوی