نویسنده = محمد صالحی مازندرانی
اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی

دوره 14، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 151-178

10.30513/cjd.2021.967.1195

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه


بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 157-184

محمد صالحی مازندرانی؛ حسینعلی عبدالمجیدی