نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه