نویسنده = علی جوادیه
نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز نهاد وکالت در قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30513/cjd.2023.4531.1765

محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه


بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، مهر 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه