نویسنده = مجتبی زمانی
جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس

دوره 14، شماره 25، خرداد 1401، صفحه 103-126

10.30513/cjd.2021.62.1012

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 119-144

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی