دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. شرط خیار در عقد ضمان

صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی