اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 229
تعداد پذیرش 11
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 121

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 5 %