اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 147
تعداد پذیرش 2
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 1 %