به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1398/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.

به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

شماره جاری: دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی

1. مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن

صفحه 3-34

محمد امامی؛ سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی


2. شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

صفحه 35-64

آزیتا امینی؛ سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سلمان علی‌پور قوشچی


9. بازخوانی انتقادی قاعده الزام

صفحه 221-252

زینب میرزایی صفی‌آباد؛ مهدی موحدی محب


11. تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی


ابر واژگان

نشریات مرتبط