داوران

آمار سالیانه داوران نشریه

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رتبه علمی رشته تخصصی کشور شهر سمت / سازمان
دکتر بی بی رحیمه ابراهیمی دکترای تخصصی استادیار       استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد خواهران مشهد،‌ مدرسه عالی شهید مطهری،‌ تهران،‌ ایران
دکتر احمد احمدی            
دکتر سید مهدی احمدی نیک            
دکتر محمد جواد ارسطا دکترای تخصصی   حقوق عمومی      
دکتر جواد ایروانی            
دکتر فاطمه اسلامی دکترای تخصصی سایر فقه و حقوق     استاد
دکتر عبدالرضا اصغری دکترای تخصصی استادیار     مشهد عضو هیات علمی دانشگاه رضوی
دکتر محمد امامی دکترای تخصصی دانشیار        
دکتر جلیل امیدی دکترای تخصصی استاد       هیات علمی
دکتر امین امیرحسینی دکترای تخصصی استادیار       هیات علمی
دکتر علیرضا باریکلو دکترای تخصصی استاد       استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق. پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر علی برهانزهی سرحدی کارشناسی ارشد سایر       کارشناس اجرایی
دکتر ابراهیم بیگ زاده دکترای تخصصی استاد        
دکتر علیرضا پوراسماعیلی دکترای تخصصی دانشیار        
دکتر محسن جهانگیری            
دکتر صدیقه حاتمی دکترای تخصصی سایر فقه و حقوق     دانشگاه فردوسی
دکتر محمد حسن حائری دکترای تخصصی استاد       استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سعید حبیبا دکترای تخصصی          
دکتر سید ابوالقاسم حسینی زیدی دکترای تخصصی استادیار       عضو هیئت علمی/دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر رضا حق پناه دکترای تخصصی          
دکتر موسی حکیمی صدر دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق     استاد یار دانشگاه حکیم سبزورای
دکتر سعید خردمندی دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی     دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر سیدعلی دلبری دکترای تخصصی دانشیار       دانشیار دانشگاه رضوی
دکتر محمد حسن ربانی دکترای تخصصی          
دکتر مصطفی رجائی پور دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق   مشهد مقدس عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
دکتر علی رحمانی            
دکتر سید علی رضوی دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی     دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی
دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم            
دکتر غلامرضا یزدانی دکترای تخصصی استادیار       عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
دکتر محمد مهدی یزدانی کمرزرد دکترای تخصصی استادیار       عضو هیأت علمی گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
دکتر جعفر زنگنه شهرکی دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی     دانشگاه رضوی
دکتر علی ساعتچی دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی     گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید علی سجادی زاده            
دکتر محمد علی سعیدی            
دکتر محمد علی سعیدی دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی     عضوهیات علمی
دکتر عباسعلی سلطانی دکترای تخصصی دانشیار       دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش دکترای تخصصی سایر       سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه
دکتر محمد صادقی دکترای تخصصی سایر       دکتری حقوق خصوصی - عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
دکتر مهران عبدلی دکترای تخصصی استادیار       دکتری حقوق بین الملل
دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی دکترای تخصصی دانشیار       دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران
دکتر سیدجعفر علوی            
دکتر محمدرضا غلام پور دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق     مدیرگروه حقوقی دانشگاه شاندیز مشهد رئیس کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی
دکتر محمد تقی فخلعی دکترای تخصصی استاد        
دکتر حسین فرزانه            
دکتر عزیز الله فهیمی دکترای تخصصی استاد حقوق خصوصی     دانشگاه قم
دکتر محمد حسن قاسمی            
دکتر محمد علی قاسمی            
دکتر سید محسن قائمی خرق دکترای تخصصی مربی       دکتری
دکتر محمدرضا قائمی نیک دکترای تخصصی استادیار       عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر محمد تقی قبولی دکترای تخصصی          
دکتر محمد هادی قبولی درافشان دکترای تخصصی استادیار حقوق خصوصی؛ فقه و حقوق     فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتر محمد رضا کاظمی گلوردی دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق؛ حقوق خصوصی     استادیار دانشگاه آزاد مشهد
دکتر رحمت الله کریم زاده دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق     عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر محمد باقر گرایلی دکترای تخصصی          
دکتر رامین گلمکانی            
دکتر حجت مبین     حقوق خصوصی      
دکتر مرتضی مرتضوی دکترای تخصصی استادیار        
دکتر احمد مروارید دکترای تخصصی استادیار       گروه آموزشی فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد
دکتر سید محمد حسن موسوی خراسانی دکترای تخصصی سایر       هیات علمی
دکتر سید محسن موسوی فر دکترای تخصصی استادیار       عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر علی نصرتی دکترای تخصصی استادیار فقه و حقوق      
دکتر سید مهدی نقیبی دکترای تخصصی          
دکتر سید احمد علی هاشمی            
دکتر حسین هوشمند فیروز آبادی دکترای تخصصی