دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی

1. شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

صفحه 3-29

آزیتا امینی؛ سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سلمان علی پور قوشچی