دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396 
8. مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

صفحه 177-204

نعمت‌اللّٰه دالوند؛ امان‌اللّٰه علیمرادی؛ محمدعلی حیدری