اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی دانشیار و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

yfarhadatyahoo.com

سردبیر

محمد امامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

dr.imamiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد باقری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

bagheriatut.ac.ir

محسن جهانگیری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

m.jahangiri2008atgmail.com

محمدحسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

haeri-matferdowsi.um.ac.ir

محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

fakhlaeiatum.ac.ir

محمدصادق موسوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

karimi_motahariatyahoo.com

سیدابوالقاسم نقیبی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید مطهری

da.naghibiatyahoo.com

حسین صفایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد تمام و عضو بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

saatgmail.com