تعداد مقالات: 152
1. ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-32

سیدعلی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ محمدرضا پاسبان


2. بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-26

محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ سیدمحمدتقی قبولی؛ محمدتقی فخلعی


3. تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-34

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


4. بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


5. بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوف‌علیهم

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-30

محمدحسن حائری؛ جواد یعقوبی؛ محمد یعقوبی


6. حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-30

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


7. خرید دین در نظام بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

سیدمصطفی محقق داماد؛ جمشید شیری؛ فروغ قاسمی


8. جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


9. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


11. تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-30

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ محمدعلی قاسمی


12. وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


13. نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-26

روشنعلی شکاری؛ محمدرضا دشتی


14. شرط خیار در عقد ضمان

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی


15. انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-24

محسن ایزانلو؛ مهدی عباسی حصوری؛ هادی شعبانی کَندسری


16. تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-22

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمود هل اتایی


17. شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-29

آزیتا امینی؛ سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سلمان علی پور قوشچی


18. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


19. نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-50

راضیه امینی؛ حسین صابری؛ محمدحسن حائری


20. ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-64

ابوطالب کوشا؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی


21. بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1393

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

اسفندیار صفری؛ جلیل قنواتی؛ سیدعلی علوی قزوینی


22. ماهیت ایجاب

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-58

حسین کاویار؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ علی‌اکبر ایزدی‌فرد


23. سازوکار فقهی ـ حقوقی صیانت دائمی ازحقوق متعلق به شخصیت انسان

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-58

فاطمه قدرتی


24. بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-52

سیف‌اله احدی؛ محمدحسن حائری یزدی


25. واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-46

سیدمحمدهادی قبولی دُرافشان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری