کلیدواژه‌ها = رفتار معصوم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی رویکرد فقیهان به سنت فعلی در استنباط احکام «مطالعه موردی روایت عبدالحمید بن سعید

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-152

راضیه امینی؛ حسین صابری؛ محمدحسن حائری