نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

در کنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دِین کرده است فقهای امامیه آیۀ 282 سورۀ بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائل‌اند. از سوی دیگر، برخی اندیشمندان اسلامی، با نگاهی مخالف، دلالت این ادلّه، به ویژه روایاتی را که در این زمینه وارد شده است، برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می‌دانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آن‌ها و ردّ استنباطاتی که مخالفان از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌ایم که آیۀ مذکور و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات موضوع دلالت تامّ دارند و تمامی مناقشات و اشکالات در این زمینه مردود و قابل پاسخ هستند

کلیدواژه‌ها