نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

با اینکه یکی از حقوق مسلم و قانونی زوجه، نفقه است، ولی در صورتی که زوجه در وضعیت نشوز قرار گیرد، استحقاقی بر دریافت آن نخواهد داشت. عدم استحقاق زوجه بر دریافت نفقه باعث شده است که نظر مشهور فقهی بر عوض بودن نفقه در ازای تمکین ظهور پیدا کند.
این پژوهش در نظر دارد به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی و با نگاه به دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و همچنین آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قوت نظریۀ مشهور فقهی را مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیر مالی محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و...، نفقه عوض تمکین زوجه نمی‌باشد و محرومیت زوجه در حالت نشوز از دریافت نفقه، ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف خود در برابر شوهر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Theory of the Exchanging Nature of Wife’s Alimony

نویسندگان [English]

  • Morteza Hajipour 1
  • Asghar Zirak Barooghi 2
1 Associate professor at Shahid Madani University of Azerbaijan
2 Assistant professor at Shahid Madani University of Azerbaijan
چکیده [English]

Although one of the definite legal rights of the wife is alimony, when she is in a state of disobedience, she will not have the right to receive it. The lack of eligibility of a wife to receive alimony has led to appear that the well-known jurisprudential view of alienation is in exchange for sexual submission. The present study intends to evaluate the strength of the famous jurisprudential theory through a descriptive and analytical study, and considering jurisprudential and legal views, as well as judiciary and advisory opinions of the legal department of the judiciary power. The research is based on the assumption that marriage is a non-financial contract, therefore, it can be said that in the absence of conditions and commutative ordinances in alimony, in particular the absence of a right of imprisonment for a wife to alimony, the absence of the right to terminate in the case of insolvency of the husband and..., the alimony is not in exchange of sexual submission of the wife and the wife’s deprivation from receiving alimony in the case of disobedience is a guarantee that she does not observe her duties against her husband.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alimony
  • Disobedience of wife
  • Sexual submission
  • Right of imprisonment
  • Jurisprudence