بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

2 استادیار دانشگاه علامه محدث نوری

چکیده

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبه‌روست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می‌کند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمال‌کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگان‌های نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آن‌ها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگان‌ها و مسئولیت آن‌ها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگان‌ها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگان‌ها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانون‌گذار از زیان‌دیدگان این تصرفات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگان‌ها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آن‌ها نامتعارف است و پادگان‌ها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rules of Control over Property and Principle of no Harm in Interaction of Military Garrisons with Adjoining Real Estate

نویسندگان [English]

  • Jamal Nikkar 1
  • Mahmoud Emami Namini 2
1 MA of Private Law
2 Assistant professor at Allameh Mohaddes Noori University
چکیده [English]

The exercise of the right to property in Iran’s law is subject to criteria and conditions that have expressed in Article 132 of the Civil Code. According to this article, if the exercise of the right to property is harmful for the others, it must be done in a “reasonable amount” and “in order to meet your needs or disposing of loss”, so that it does not take responsibility for the operator. Today, the proximity of military garrisons with residential properties and their location in cities has raised a debate as conventional or unconventional nature of seizure in garrisons and their responsibility. On the other hand, not responsibility of governing institutions, Article 11 of the Civil Liability Law has immunized the garrisons from harmful acts. The purpose of this study is to investigate the seizure of garrisons in accordance with the provisions of Article 132 and the legal protection legislator from those who are suffered from damage. Investigations show that, with regard to Article 132, and the placement of garrisons in areas with residential construct, seizures in them are unusual, and barracks must be held responsible for their damages.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military garrisons
  • Harmful seizures
  • Unconventionality
  • Civil responsibility and the exercise of sovereignty