تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه

چکیده

در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می‌کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می‌داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Analysis of the Terminator’s Condition in Contract of the Endowment

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mahdi Quraishi 1
  • Muhammad Hasan Javadi 1
  • Hamed Rahmani 2
1 Assistant professor at Urmia University
2 PhD student of Jurisprudence at Urmia University
چکیده [English]

There is no specific comment in jurisprudence regarding the validity or voidness of the endowment that is conditioned by the terminator, but the jurists have provided different opinions about veracity and invalidity endowment contract and entailment in the case that the founder of an endowment has conditioned that it is returned to him when he is in need of endowed property. Since finding the right point in this regard has a direct effect on finding the answer to the fundamental question, this research by studying the jurisprudential ideas, has attempted to prove the correctness of the “endowment that is conditioned to return the endowed property to the founder of endowment in the case of need”. By examining the concept of the condition of the terminator in law, it will be consistent to the condition that is mentioned in the contract and it is possible to place the condition of the terminator in the contract of endowment and the condition of “returning of the endowed property to the founder of endowment in the case of need” is one of its clear example.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terminator’s condition
  • Endowment contract
  • Return of endowed property
  • condition of returning