کلیدواژه‌ها = شاخصه‌های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی
بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)

دوره 11، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2019.19

مصطفی شاهبازی؛ عباس قاسمی حامد؛ محسن جهانگیری؛ رضا حق‌پناه